دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فضل الله بهرامی

پسر ماه تابان (سعادت السلطنه) و اسماعیل بهرامی (عمادالممالک)؛ برادر میرزا عبدالله، ابوالقاسم، عیسی، معصومه دبیراعظم (شرافت السلطنه)، رقیه نیمتاج (صفوی)، ربابه (اشرف الملوک)، فاطمه (شریف الملوک)، و همایون تاج (فرهمندی).

این اطلاعات برگرفته از شجره نامه و توضیحات عکس های خانواده است. نام ربابه در شجره نامه موجود نیست. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید