دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عیسی بهرامی

پسر ماه تابان (سعادت السلطنه) و اسماعیل بهرامی (عمادالممالک)؛ برادر فضل‌الله بهرامی، میرزا عبدالله بهرامی، ابوالقاسم بهرامی، معصومه دبیراعظم بهرامی (شرافت السلطنه)، رقیه نیمتاج بهرامی (صفوی)، ربابه بهرامی (اشرف الملوک)، فاطمه بهرامی (شریف الملوک)، و همایون تاج بهرامی.

این اطلاعات برگرفته از شجره نامه و توضیحات عکس های خانواده است. نام ربابه در شجره نامه موجود نیست. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید