دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

معصومه دبیراعظم بهرامی (شرافت السلطنه)

دختر ماه تابان (سعادت السلطنه) و اسماعیل بهرامی (عمادالممالک)؛ همسر دبیر اعظم بهرامی؛ مادر گیتی افروز و اقدس؛ خواهر فضل‌الله بهرامی، میرزا عبدالله بهرامی، ابوالقاسم بهرامی، عیسی بهرامی، رقیه نیمتاج بهرامی (صفوی)، ربابه بهرامی (اشرف الملوک)، فاطمه بهرامی (شریف الملوک)، و همایون تاج بهرامی.

این اطلاعات برگرفته از شجره نامه و توضیحات عکس های خانواده است. نام ربابه در شجره نامه موجود نیست. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید