دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات مظفرالدین میرزا و شکوه السلطنه

مکاتبات مظفرالدین میرزا و شکوه السلطنه

دو نامه از مظفرالدین میرزا به مادرش شکوه السلطنه، یکی درباره رسیدن عکس مخاطب و اشاره به اطاعت از مخاطب درباره موضوع مربوط به اندرون؛ دومی درباره دریافت نامه های مخاطب و همچنین کمر، سرداری، و عطردان‌ها، شکایت از آزار تاج الملوک با وجود سفارش عزت الدوله و مهد علیا، ازدواج با دختر امیرزاده، و آمدن به تهران؛ نامه شکوه السلطنه به مظفرالدین میرزا و سفارش به صبر و تأمل تا سال نو در مورد امر اندرون

نمای تفصیلی