دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فخرالملک به اتابک اعظم

فخرالملک به اتابک اعظم

تلگرام فخر الملک خطاب به اتابک اعظم [امین السلطان] درباره دریافت تلگرامش درباره اقساط صندوق، دریافت مالیات توسط فخر الملک، مخارج فوق العاده حمل جنازه شکوه السلطنه، مواجب قره سواران، شأن تشریف فرمایی انیس الدوله، و غیره و اینکه به موجب دستخط و حکم او عمل شده است. همراه نامه پاکتی است خطاب به ناصرالملک والی کردستان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (٠-٥٤٢٤١-٠-٠ق، ١-٥٤٢٤١-٠-٠ق، ٢-٥٤٢٤١-٠-٠ق)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1261A24
  •