دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امام قلی میرزا (امیرنویان)

پسر گل غنچه خانم گرجستانی و ملک قاسم میرزا، و نوه فتحعلی شاه؛ امام قلی میرزا شانزده همسر داشت.

همسران امام قلی میرزا: سلطنت خانم (خانم ننه سی) مادر ملک سلطان خانم؛‌ خدیجه مشیری مادر سکینه (خانم شازده)؛‌ زهرا بختیاری (آقا ننه سی) مادر قمرتاج (شازده خانم)، سلطان عبدالحمید میرزا (مظفرالسلطنه)، سلطان عبدالمجید میرزا، و سلطان مراد میرزا؛ زهرا تبریزی مادر گوهرتاج (آقا شازده) و فاطمه سلطان (منورالدوله)؛ جیران (عزیزالملوک) بیگلربیگی ارومیه مادر سلطان محمود میرزا (امیرزاده)، سلطان احمد میرزا (شازده موچول)، و سلطان یوسف میرزا (شازده کوچک)؛ زهرا شیشوانی مادر نصرالله میرزا؛ بلقیس تهرانی مادر سلطان مسعود میرزا، رقیه سلطان (رفعت الدوله)، علیقلی میرزا، فخر تاج، و مهدیقلی؛ خدیجه فیض‌الله بیگی (کرد) مادر ماهتاج، فرخ لقا، و پرویز میرزا؛ سلطان ارومیه‌ای مادر کوکب الملوک؛ پری بنابی مادر شوکت الملوک؛ صغری تبریزی مادر اعظم الملوک؛ فاطمه ارومیه‌ای؛ نزاکت کرد؛ ستاره شاهسون؛ شاهزاده خانم ارومیه‌ای؛ و زهرا مشیری (بیوک خانم) بستن

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو