دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امام قلی میرزا

پسر گل غنچه خانم گرجستانی و ملک قاسم میرزا (پسر مریم بیگم افشار و فتحعلی شاه). امام قلی میرزا همسران زیادی داشت. اولین همسرش سلطنت خانم (خانم ننه سی) بود که آنها یک فرزند به نام ملک سلطان خانم داشتند.

این اطلاعات از شجره نامه خانوادگی و صاحب مجموعه (یاسمین مؤیدی) به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید