دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اظهاریه صغری خانم علیه محمود میرزا، ۱۳۴۲ ق

اظهاریه صغری خانم علیه محمود میرزا، ۱۳۴۲ ق

ورقه اظهاریه صغری خانم برای سلطان محمود میرزا درباره مطالبه سهم الارث. گزیده‌ای از متن سند: اظهار کننده: صغری خانم؛ موضوع اظهاریه: مطالبه سهم الارث از مطالبات مرحوم شاهزاده امام قلی میرزا و وجه اجاره کشتی دریاچه رضائیه؛ مخاطب: آقای سلطان محمود میرزا ساکن شیشوان. آقای سلطان محمود میرزا به موجب شرحی که در حاشیه مصالحه نامه مورخه شهر ربیع الاول ۱۳۴۲ ق نوشته اید که (توضیح چون مرحوم شاهزاده به موجب اسناد از چهار نفر (مجدالسلطنه، رشیدالسلطنه، صدیق الدیاله اسکویی، علی آقای کرد) طلبکارند، سهمی علیاجاه صغری خانم چه از بابت ثمینه و چه از بابت ارثیه صبیه متوفی باقی و داخل مصالحه نیست، هر وقت از ایشان وصول شد باید سهمی معزی الیها پرداخت شود، امضا محمود)؛ به وسیله این اظهاریه به شما اخطار می شود اگر چنانچه مطالبات را وصول کرده اید، باید سهم این جانبه را بفرستید و اگر تاحال وصول نشده لازم است اسناد مزبوره را به انضمام اصل یا سواد مصدق اجاره نامچه کشتی دریاچه رضائیه را که مرحوم شاهزاده به بارون جبرئیل اجاره داده، بفرستید تا نسبت به سهم خود اظهار تظلم نموده، تقاضای استرداد نمایم […] امضاء: صغری فلسفی سجادی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۴۲ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منوچهر ملک قاسمی
  • متعلق به مجموعه منوچهر ملک قاسمی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14144A55
  •