دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تقسیم ارثیه ملک قاسم میرزا، ۱۲۷۷ ق

تقسیم ارثیه ملک قاسم میرزا، ۱۲۷۷ ق

متن سواد فرمان ناصرالدین شاه: آنکه چون بعد از وفات عم غفران‌مآب ملک قاسم میرزا، محض رعایت بازماندگان به موجب یک طغرا فرمان قضانشان علیحده دوهزار تومان نقد و یکصد خروار جنس در وجه قاطبه اولاد او مرحمت و عنایت شده بود که هر ساله از محل و تیول معین خود دریافت می نمودند. لهذا بعد از فوت مرحوم خداداد خان که وفات یافته و سهمی او ضبط دیوان همایون شده بود، مقرری کل ورثه را اولیای دولت قاهره از هذه السنه تخاقوی ئیل و مابعدها برای رفع گفتگو و ستم شریکی بدین موجب تقسیم نموده: امام قلی میرزا: نقد: هزار تومان، جنس: پنجاه خروار؛ شاهزاده خانم: نقد: چهارصد تومان، جنس: بیست خروار؛ رضا قلی میرزا: نقد: سیصد و چهل تومان، جنس: بیست و پنج خروار؛ زینب خانم: صدو پنجاه تومان قرار دادند هر یک به قدر حصه از محل تیول خود دریافت سازند. و این همایون منشوفه دستور نیز شرف نفاذ و صدور یافت که فیمابین احدی از ورثه اختلافی باقی نماند. مقرر آنکه عالی جنابان رفعت و جلالت دستگاهان دفترخانه مبارکه طبق این توقیع وقیع قسمت هریک از ورثه را موافق تفصیل فوق برقرار دانسته و در دفاتر خلود ثبت و ضبط نموده و در عهده شناسند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ذی‌القعده ۱۲۷۷ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۳۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها منوچهر ملک قاسمی
  • متعلق به مجموعه منوچهر ملک قاسمی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14144A51
  •