دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شهادتنامه امامقلی میرزا و شاهزاده خانم

شهادتنامه امامقلی میرزا و شاهزاده خانم

شهادت نامه برای امام قلی میرزا و شاهزاده خانم، درباره اموال پدرشان شاهزاده. صورت شهود نواب امامقلی میرزا و همشیره اش شاهزاده خانم: جناب حاجی ملا عباس ملاعباس شیخ الاسلام شیشوان شهادت داد که مرحوم شاهزاده اقرار کرد که من کل متملکات خودم را به نواب امامقلی میرزا و مریم بیگم خانم منتقل نمودم… الآن جمیع مایملک شاهزاده مرحوم را مال امامقلی میرزا و خانم می دانم…عالیجناب آخوند ملا ابراهیم شیشوانی… عالیجناب آخوند ملامهدی.. حاجی محمود عجب شیری… حاجی احمد عجب شیری و … داعی دوام دولت ابد مدت در حضور جناب مستطاب قبله گاهی حجت الاسلام بودم که عالیجنابان حاجی ملا عباسعلی و آخوند ملا ابراهیم و جمعی از قرار مسطور شهادت دادند. والله العالم الحایق الامور.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منوچهر ملک قاسمی
  • متعلق به مجموعه منوچهر ملک قاسمی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14144A61
  •