دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاج میرزا ابوتراب شیخ الاسلام

حاج میرزا ابوتراب شیخ الاسلام فرزند زیبا چهر خانم میر فندرسکی (مادر شهزاده) و میرزا حسین شیخ الاسلام مجد الاسلام(وفات ۱۳۳۶ ق) بود. همسرش زهرا خانم نام داشت.

حاج میرزا ابوتراب شیخ الاسلام فرزند زیبا چهر خانم میر فندرسکی (مادر شهزاده) و میرزا حسین شیخ الاسلام مجد الاسلام(وفات ۱۳۳۶ ق) بود. همسر زهرا خانم و پدر سید علی اصغر و نوشین شیخ الاسلام. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو