دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه های جهان آرا حاجیه خانم به میرزا بزرگ شیخ الاسلام، میرزا حسن خان حکیم باشی و میرزا حسن شیخ الاسلام

نامه های جهان آرا حاجیه خانم به میرزا بزرگ شیخ الاسلام، میرزا حسن خان حکیم باشی و میرزا حسن شیخ الاسلام

نامه های جهان آرا (حاجیه خانم) پزشکیان به شوهرش میرزا بزرگ شیخ الاسلام، پدرش میرزا حسن خان حکیم باشی و دامادش، میرزا حسن شیخ الاسلام.