دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آلبوم عکس خانوادگی

آلبوم عکس خانوادگی

متعلق به خانم حاجب (نیر عظمی)، فرزند فصل بهار خانم: (ایران الدوله) و حاجب الدوله؛ افراد بر اساس شناسایی دختر خانم حاجب، افسانه امیرتیمور مک لافلین، و در هر عکس از راست به چپ معرفی شده‌اند: صفحه‌های ۱، ۲، ۳، ۴، و ۵: خانم حاجب؛ صفحه‌ ۶: ردیف پایین، چپ: اصغرخان (برادر خانم حاجب)، ردیف پایین، راست: خانم حاجب؛ صفحه‌ ۷: ردیف بالا، چپ: شمس السلطنه [اول] (دختر معتمدالدوله فرهاد میرزا و مادر فصل بهار خانم)، ردیف بالا، راست: مصطفی قلیخان حاجب‌الدوله (پدر خانم حاجب)، ردیف پایین، چپ: خانم حاجب، ردیف پایین، راست: جهان بانو، ناهید، و خانم حاجب؛ صفحه‌ ۸: ردیف بالا، چپ: نیره اعظم (خواهر خانم حاجب)، فصل بهار خانم، خانم حاجب، ردیف بالا، راست: نیر معظم (خواهرزاده و عروس فصل بهار خانم)، فصل بهار خانم، نیره اعظم، ردیف پایین، چپ: فصل بهار خانم و شمس‌السلطنه [دوم] (خواهر فصل بهار خانم)؛ صفحه‌ ۹: ردیف بالا، چپ: نیر معظم، ردیف بالا، راست: امیر معظم و امیر حسن (برادران خانم حاجب)، ردیف پایین، راست: افسانه امیرتیمور (فرزند خانم حاجب)؛ صفحه‌ ۱۰: فصل بهار خانم، خانم حاجب، نیر معظم، نیراعظم؛ صفحه‌ ۱۱: خانم حاجب؛ صفحه‌ ۱۲: ردیف بالا، چپ: حاجب الدوله، ردیف بالا، راست: خانم حاجب، ردیف پایین، چپ: بیژن (نوه‌ فصل بهار خانم و فرزند نیر معظم) وفصل بهار خانم؛ ردیف پایین، راست: الهیار خان (برادر خانم حاجب)؛ صفحه‌ ۱۳: ردیف بالا، راست: امیر معظم (برادر خانم حاجب) و خانم حاجب، ردیف پایین، راست: ناهید و رضا (فرزندان خانم حاجب)؛‌ صفحه‌ ۱۴: ردیف بالا، چپ: بیژن، ردیف بالا، راست: حاجب الدوله؛ صفحه‌ ۱۵: ردیف بالا، چپ: دختر وسط عکس: خانم حاجب، ردیف پایین، چپ: خانم حاجب و نوه‌اش مصطفی؛ صفحه ۱۶: امیر معظم وخانم حاجب، صفحه ۱۷: ناهید، خانم حاجب، جهان بانو، و رضا؛ صفحه‌ ۱۸: ردیف بالا، راست: خانم حاجب، ردیف پایین، چپ: مصطفی و خانم حاجب، ردیف پایین، راست: امیرمعظم؛ صفحه‌ ۱۹: ردیف پایین، راست: خانم حاجب (در مرکز پیش زمینه)؛ صفحه‌‌های ۲۰ و ۲۱: خانم حاجب؛ صفحه‌ ۲۲: نفر اول از راست: حاجب الدوله؛ صفحه‌ ۲۳: خانم حاجب؛ صفحه‌ ۲۴: ردیف پشت: ناهید، ناشناخته، رضا، ردیف جلو، نفر اول از چپ: جهان بانو.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۶ × ۲۷ × ۲۱ سانیمتر
  • مجموعه ها حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • متعلق به حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ دى ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 13112A44
  •