دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آلبوم عکس خانوادگی

آلبوم عکس خانوادگی

متعلق به خانم حاجب (نیر عظمی)، فرزند فصل بهارخانم (ایران الدوله) و حاجب الدوله؛ افراد بر اساس شناسایی دختر خانم حاجب، افسانه امیرتیمور مک لافلین، و در هر عکس از راست به چپ معرفی شده‌اند: صفحه‌های ۱ و۲: خانم حاجب؛ صفحه‌ ۳، راست به چپ: امیر معظم (برادر خانم حاجب)، حاجب الدوله، و خانم حاجب؛ صفحه‌های ۴ و ۵: خانم حاجب؛ صفحه‌ ۶: ردیف بالا، راست: خانم حاجب و فصل بهار خانم؛ صفحه‌ ۷: ردیف پایین، چپ: فصل بهار خانم؛ صفحه‌ ۸: ردیف بالا، راست: فصل بهار خانم، ردیف پایین، چپ: امیر معظم؛ صفحه‌ ۹: ردیف پایین، راست: خانم حاجب و کنتس دارکور (عکس در پاریس گرفته شده)؛ صفحه‌ ۱۰: حاجب الدوله؛ صفحه‌ ۱۱: خانم حاجب و فرزندانش: ناهید، خانم حاجب، جهان بانو، و رضا؛ صفحه‌ ۱۲: ردیف بالا، چپ: مصطفی، ردیف بالا، راست: ناشناس و مصطفی (نوه خانم حاجب)، ردیف پایین، چپ: مصطفی و ناهید، ردیف پایین، راست: رضا؛ صفحه‌ ۱۳: ردیف بالا، چپ: صفیه (دختر ناهید) در جشن تولدش؛ ردیف بالا، راست: صفیه، ردیف پایین، چپ: صفیه و دوستش، ردیف پایین، راست: مصطفی؛ صفحه‌ ۱۴: حاجب الدوله؛ صفحه‌ ۱۵: خانم حاجب (عکس در پاریس گرفته شده و در حاشیه عکس روی صفحه آلبوم شعری نوشته شده)؛‌ صفحه‌ ۱۶: ردیف بالا، راست و چپ: تیموردخت (فرزند خانم حاجب)، ردیف پایین، چپ: مصطفی و خانم حاجب، ردیف پایین، راست: مصطفی؛ صفحه‌ ۱۷: ردیف بالا، چپ: رضا، ردیف بالا، راست: صفیه و ناهید، ردیف پایین، راست: هوشنگ افخمی؛ صفحه‌ ۱۸: ردیف بالا، چپ: افسانه امیرتیمور (فرزند خانم حاجب)، صفیه، خانم حاجب، نوری (نوه خواهرزاده خانم حاجب و شاهزاده افسر)؛‌ صفحه‌ ۱۹: ردیف عقب: نیره اعظم (خواهر خانم حاجب) و نیر معظم (همسر امیر معظم)، ردیف جلو: خانم حاجب، ناهید، و فصل بهار خانم؛ صفحه‌ ۲۰: حاجب الدوله؛ صفحه‌ ۲۱: جهان بانو وخانم حاجب؛ صفحه‌ ۲۲: ناهید، خانم حاجب، جهان بانو، و رضا.