دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاجب نیر عظمی قاجار دولّو

مجموعه شامل عکس‌های خانوادگی، اشیاء زندگی روزمره، اسناد، نامه‌ها، نقاشی، ترجمه، و اشعار متعلق به حاجب (نیر عظمی) قاجار دولّو. این مجموعه را فرزندان او در اختیار ما قرار داده‌اند.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق تا اواخر قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۸ ش
  • شماره اخذ 13112
  •