دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ناهید ایران امیر تیمور

دختر خانم حاجب (نیر عظمی) و محمد ابراهیم امیر تیمور (سردار نصرت)؛ ناهید امیر تیمور دو بار ازدواج کرد. همسر اول او افخمی و همسر دومش اسکندر میرزا رئیس جمهور وقت پاکستان بود.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید