دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مصطفی قلی خان قاجار دولو (حاجب الدوله)

مصطفی قلی خان حاجب الدوله، پسر شاهزاده خانم و محمد رضا بیگلر بیگی، با فصل بهار خانم (ایران الدوله) ازدواج کرد؛ فرزندانشان عبارتند از خانم حاجب (نیر عظمی)، معصومه خانم (نیره اعظم)، اللهیار خان، شاه قلی خان (امیر معظم)، علی اکبر خان، علی اصغر خان، و امیر حسن خان؛ او پرده دار دربار مظفرالدین شاه بود.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید