دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خورشید تاج خانم (نزهت الدوله)

خورشید تاج خانم، معروف به خانم شاهزاده و نزهت الدوله، دختر منورالسلطنه و میرزا احمد خان ساعدالملک و خواهر قمر تاج خانم (امیرزاده خانم) بود. او با حسینقلی خان دنبلی (نظام الدوله) ازدواج کرد.

این اطلاعات برگرفته از اسناد مجموعه منصوره اتحادیه -- نجم السلطنه است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو