دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امیر بهادر حسین پاشا کشیکچی باشی

ت ۱۲۶۱ ق
و ۱۳۳۶ ق کربلا

میر بهادر با شمس السلطنه ازدواج کرد و داماد وزیر بقایا بود و فرزندی نداشت. لقب امیربهادر را ناصرالدین شاه در سال ۱۳۱۰ به او داد و در سال ۱۳۱۳ کشیکچی باشی ناصر الدین شاه شد. قبل از ۱۳۱۰، لقب آجودان باشی داشت. در دوره مظفری شاهنامه‌ای بنام خودش چاپ کرد. او در کربلا مدفون است.

این اطلاعات را بهمن بیانی، صاحب مجموعه بیانی، در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید