دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منصوره اتحادیه -- نجم السلطنه

مجموعه شامل نامه‌، اسناد حقوقی، یک نقشه، و اوراق مربوط به مکاتبات نجم السلطنه (۱۲۷۰ق - ۱۳۵۰ق) با برادرش عبد الحسین میرزا فرمانفرما است که در مجموعه اوراق خانوادگی فرمانفرما پیدا شده بود. مخاطب برخی از نامه ها روشن نیست و اغلب نامه ها تاریخ ندارند، اما برخی داخل پاکت‌هایی بودند که مهر و تاریخ داشت.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • توضیح در باره اخذ اسناد

    این مجموعه را منصوره اتحادیه (نظام مافی) در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ در اختیار «دنیای زنان در عصر قاجار» قرار داده است.

  • تاریخچه

    بخشی از این نامه‌ها را منصوره اتحادیه مافی در کتاب «زنانی که زیر مقنعه کلاهداری نموده اند» به چاپ رسانده است (تهران: نشر تاریخ ایران، ۱۳۸۸ش ). این کتاب شامل مقدمه‌ای با اطلاعاتی مبسوط در باره زندگی نجم السلطنه، فرمانفرما و برخی دیگر از خویشاوندان نزدیک نجم السلطنه و دیگر زنان همدوره وی نیز هست. در این کتاب همچنین متن وقفنامه بیمارستان نجمیه (صص۱۹۳-۱۹۹) و تعدادی عکسهای مربوط به زندگی نجم السلطنه به چاپ رسیده است.

  • تاریخ ۱۳۰۷-۱۳۳۲ق
  • آخرین ویرایش ۱۸ تير ۱۴۰۰ ش
  • شماره اخذ 1021A
  •