دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقدس السلطنه

ت ۱۳۰۱ ق

اقدس السلطنه، دختر اکرام الدوله و مظفرالدین شاه و خواهر نورالسلطنه، در سال ۱۳۰۱ ق به دنیا آمد. ازدواج اول با محمد حسن میرزا عین السلطان (پسر شاهزاده مغرور میرزا موثق الدوله خوانسالار)؛ ازدواج دوم با مهین مزینانی مهین الملک.

فهرست تعیین زوجات، اولاد و نتایج ناصرالدین شاه قاجار، تالیف میرزا هدایت الله کاشانی لسان الملک سپهر، به کوشش محمد رضا بهزادی، محمد طلوعی، محمد میرزاخانی، پیام بهارستان، دوره دوم، سال پنجم، شماره ۱۹، بهار ۱۳۹۲؛ القاب رجال دوره قاجار، کریم سلیمانی با مقدمه ایرج افشار، نشر نی، تهران، ۱۳۷۸ش. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید