دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره حقوق مهر جهان

درباره حقوق مهر جهان

شامل نامه تصویب شهریه مقرری مهر جهان، معلم اقدس السلطنه و دختر آقا حسینقلی پیشخدمت خاقان از خانواده سلطان قلی خان؛ و برگه مشخصات حقوق او

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A169
  •