دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نورالضیاء (نورالسلطنه)

ت ۱۲۹۵ ق
و ۱۳۱۵ ش

نورالضیاء مظفری (نورالسلطنه)، دختر اکرام الدوله و مظفرالدین شاه و خواهر اقدس السلطنه، در سال ۱۲۹۵ ق به دنیا آمد؛ با میرزا کاظم آقا (پسر حاجی میرزا یوسف آقا تبریزی) ازدواج کرد؛ فرزندان: یوسف، احمد، صمد، و فاطمه (اشرف الدوله). او به تحصیل فرزندانش اهمیت زیادی می داد. نورالسلطنه در سال ۱۳۱۵ ش درگذشت.

فهرست تعیین زوجات، اولاد و نتایج ناصرالدین شاه قاجار، تالیف میرزا هدایت الله کاشانی لسان الملک سپهر، به کوشش محمد رضا بهزادی، محمد طلوعی، محمد میرزاخانی، پیام بهارستان، دوره دوم، سال پنجم، شماره ۱۹، بهار ۱۳۹۲؛ و اطلاعاتی که خانواده در اختیار ما قرار داده اند. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو