دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرمان مظفرالدین شاه برای واگذاری طسوج  به نورالسلطنه، ۱۳۱۶ ق

فرمان مظفرالدین شاه برای واگذاری طسوج به نورالسلطنه، ۱۳۱۶ ق

حکم مظفرالدین شاه قاجار مبنی بر واگذاری قریه طسوج به دخترش نورالسلطنه؛ گزیده متن فرمان: آن که نظر به وفور مرحمت و شمول مکرمت کاملۀ ملوکان، قریۀ طسوج من محال مملکت آذربایجان را به هبه شرعیه به نور چشم خجسته اختر و فرزند فرخنده سیر، نورالسلطنه، تملیک و واگذار فرموده، مالیات دیوانی آن جا را نیز در دو سال قبل از قرار فرمان جهان مطاع به محل مقرری و مواجب جناب مستطاب شریعت مآب عمدة العلماء الاعلام، آقا میرزا کاظم سلمه الله تعالی و فرزند نیکو سیر معزی الیها برقرار داشتیم که همه ساله حقوق دیوانی معزی الیهما از محل مزبور ایصال شود. از آن جایی که تکمیل [ناخوانا] خاطر و [ناخوانا] فراغ بال معزی الهیما، مکنون خاطر آفتاب مظاهر اقدس است. لهذا به تصویب جناب مستطاب امین السلطان صدراعظم از هذه السنه ایت ئیل و مابعدها قریۀ طسوج را به تیول ابدی و سیورغال [ناخوانا] جناب آقا میرزا کاظم و فرزند ستوده سیر معزی الیها مرحمت و مقرر فرمودیم که متوجهات دیوانی آن جا را نقداً، جنساً از قرار تفصیل اخذ و دریافت دارند. مقرر آن که مصباح مشکوة روح و مفتاح ابواب فتوح فرزند سعادتمند اسعد کامکار نامدار بی همال ولیعهد دولت ابد مدت قریۀ مزبوره را به تیول معزی الیهما مفوّض و واگذار داشته به کارگزاران و مباشرین امور دیوانی مملکت آذربایجان غدغن نماید که قریۀ مزبوره را از کلیۀ مداخلات مرفوع القلم و قلم [ناخوانا] دارند که متوجهات آن را در ازای حقوق دیوانی خود استیفا نمایند. مقرر به آن که جنابان مستوفیان عظام و سر رشته داران فخام و [ناخوانا] سعادت فرجام شرح فرمان را در دفاتر خلود ضبط کرده [ناخوانا] مصون و محروس دارند و در عهده شناسند. شهر شعبان سنه ۱۳۱۶؛ حاشیه فرمان: مالیات و فروعات قصبه طسوج؛ و مقرری حضرت علیه نورالسلطنه و جناب مستطاب آقا میرزا محمد کاظم آقا؛ پشت سند: ملاحظه شد، ثبت شد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ شعبان ۱۳۱۶ ق
  • ابعاد ۵۵ × ۷۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها سید حامد سید امامی
  • متعلق به مجموعه سید حامد سید امامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۸ مرداد ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14139A1
  •