دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات مهدیقلی میرزا و نصرت السلطنه

مکاتبات مهدیقلی میرزا و نصرت السلطنه

مکاتبات بین نصرت السلطنه و پسرش مهدیقلی میرزا درباره امور مالی و خانوادگی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۴۸ یا ۱۳۴۹ ق تا ۱۳۵۰ یا ۱۳۵۱ ق
  • مجموعه ها نصرت مظفری
  • متعلق به مجموعه نصرت مظفری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1023A72
  •