دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سلیمان خان بهجت الدوله

سلیمان خان (سرهنگ) پسر فاطمه خانم و اسحق خان عرب؛ پدر غلام حسین عامری (سردار مجلل)

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو