دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تیمور اسفندیاری بختیاری

تیمسار تیمور بختیار (تیمور خان اسفندیاری)، پسر بی‌بی کوکب اسعد و محمد جواد خان (سردار اقبال)؛ شوهر بی‌بی اختر اسعد؛ و پدر پروین و نسرین اسفندیاری بختیاری

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید