دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حسینعلی (امیر منوچهر) ملاح

ت ۱۳۰۰ ش
و ۱۳۷۱ ش

حسینعلی (امیر منوچهر) ملاح، پسر خدیجه افضل وزیری و آقا بزرگ ملاح و نوه بی بی خانم استرآبادی، در سال ۱۳۰۰ ش به دنیا آمد. او ابتدا با دختر دایی اش، بدرآفاق وزیری، ازدواج کرد. همسر دومش گیتی نام داشت. حسینعلی ملاح در سال ۱۳۷۱ ش درگذشت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید