دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امیرهوشنگ و ایراندخت

امیرهوشنگ و ایراندخت

از راست: امیرهوشنگ و ایراندخت، فرزندان سرورالسلطنه و عبدالحسین معززالملک (تیمورتاش)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۵ × ۱۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A10
  •