دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ایراندخت تیمورتاش در کنار اقوام

ایراندخت تیمورتاش در کنار اقوام

نفر سوم از راست: ایران دخت تیمورتاش (دختر سرورالسلطنه و عبدالحسین معززالملک)

نمای تفصیلی

 • تاریخ حدود ۱۳۶۵ یا ۱۳۶۶ ق
 • یادداشت ها

  نوشته پشت عکس (به لاتین): «آقای تیمورتاش»

 • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
 • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۴ تير ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 13110A4
 •