دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ایراندخت تیمورتاش

ایراندخت تیمورتاش

از راست: ایراندخت تیمورتاش (دختر سرورالسلطنه و عبدالحسین معززالملک) و ناشناخته

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۴۸ یا ۱۳۴۹ ق
  • ابعاد ۸ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A2
  •