دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تقسیم اموال نصرالله مشیرالدوله، ۱۳۲۶ ق

تقسیم اموال نصرالله مشیرالدوله، ۱۳۲۶ ق

دفترچه توافقنامه مقدماتی و صورت مستغلات، املاک، قنات‌ها، و اثاث البیت (شامل خانه نیرالملکی، باغ رستم آباد، اراضی قلمستان، اراضی نزدیک به دروازه دولت، اراضی بیرون دروازه شمیران)‌ برای تقسیم ترکه میان وراث میرزا نصرالله مشیرالدوله: همسرش حفیه خانم قدس الدوله و فرزندانش زهرا خانم جلیل السلطنه، میرزا حسین خان مؤتمن الملک، و میرزا حسن خان مشیرالدوله (۶ جمادی الاول ۱۳۲۶ق)؛ برگه‌ای که در آن قدس الدوله وجوهی را که بعد از فوت نصرالله مشیرالدوله به او رسیده است ثبت کرده است (۱جمادی الاول ۱۳۲۶ق).

نمای تفصیلی

  • آفریننده حفیه خانم قدس الدوله
  • تاریخ ۱ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ ق
  • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
  • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۶ اسفند ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۴ تير ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1258A41
  •