دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس دسته جمعی

عکس دسته جمعی

کودکان ایستاده در ردیف جلو از راست: ثریا همایون (دختر اقتدارالملوک و حسینعلی همایون)، بهمن میکده (پسر شمس الملوک و غلامعلی میکده)، آذرمیکده (دختر شمس الملوک و غلامعلی میکده)، فرشته همایون (دختر اقتدارالملوک و حسینعلی همایون، و مادر شادی پرند)، پروین دریابیگی (دختر درخشنده و اسماعیل دریابیگی)، و پرتو دریابیگی (دختر درخشنده و اسماعیل دریابیگی)؛ ردیف وسط نشسته از راست: شمس الملوک (خواهر اقتدار الملوک محمودی)، یحیی محمودی (پدر اقتدار الملوک)،‌ اقتدار الملوک محمودی، و اسماعیل دریابیگی (همسر درخشنده)؛ ردیف عقب ایستاده از راست: غلامعلی میکده (همسر شمس الملوک)، رضوان دخت همایون (دختر اقتدار الملوک و حسینعلی همایون)، حسینعلی همایون (همسر اقتدار الملوک)، و درخشنده (خواهر اقتدار الملوک).