دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شادی پرند

مجموعه ای از عکس های خانوادگی و اشیاء زندگی روزمره

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۱۸ مهر ۱۳۹۳
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره اخذ 14136
  •