دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقتدارالملوک محمودی

ت ۱۲۸۴ ش
و ۱۳۶۶ ش

اقتدار الملوک محمودی (۱۲۸۴ ش - ۱۳۶۶ ش) دختر زهرا و یحیی محمودی، همسر حسینعلی همایون، و مادر ثریا دخت، فرشته، و رضواندخت همایون بود.

این اطلاعات را شادی پرند، نوه اقتدارالملوک، صاحب مجموعه به ما داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید