دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرشته همایون

ت ۱۳۱۳ ش

فرشته همایون (متولد ۱۳۱۳ ش) دختر سوم اقتدار الملوک محمودی و حسینعلی همایون؛ در سال ۱۳۳۲ ش با ابراهیم خواجوی ازدواج کرد اما بعد از دو هفته جدا شدند. ازدواج دوم او با محمد صادق شریفی پرند در سال ۱۳۴۴ ش بود. شادی پرند فرزند آن دو است.

این اطلاعات را شادی پرند، نوه اقتدارالملوک، صاحب مجموعه به ما داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید