دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شیخ محمد باقر نجم آبادی

ت ۱۲۶۴ ق
و ۱۳۴۷ ق

شیخ محمد باقر نجم آبادی، پسر زهرا خانم و حاج ملا مهدی نجم آبادی، در سال ۱۲۶۴ ق به دنیا آمد. نخست با کلثوم خانم نجم آبادی ازدواج کرد و فرزندانشان فاطمه، عبدالحسین، محمود، خدیجه سلطان، نرگس، احمد، زهرا، و جواد نام داشتند. همسر دومش خانم آغا علوی کنی (دختر حاج ملا علی کنی) بود و فرزندانشان صدیقه، فروغ ایران (ربابه)، ابوالقاسم، و حسن نام داشتند. شیخ محمد باقر نجم آبادی در سال ۱۳۴۷ ق درگذشت و در آرامگاه خانوادگی در خیابان شیخ هادی نجم آبادی، در تهران، به خاک سپرده شد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید