دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه گوهرالسلطنه و فتحعلی وزیری، ۱۳۳۶ ق

نکاح نامه گوهرالسلطنه و فتحعلی وزیری، ۱۳۳۶ ق

نکاح نامه نرجس خانم ملقب به گوهرالسلطنه، دختر شاهزاده مبشرالسلطان، و سلطان فتحعلی خان [وزیری]، پسر [بی بی خانم استرآبادی و] موسی خان میرپنجه [وزیری]، با صداق به مبلغ هفتصد و پنجاه تومان به انضمام یک آینه قدی، یک زوج جار سه شاخه، و یک جلد کلام الله مجید خطی، که قیمت آن ده تومان بوده باشد. مبلغ دویست و پنجاه تومان به انضمام آینه و جار دریافت گردید و مبلغ پانصد و ده تومان، که ده تومان قیمت یک جلد کلام الله مجید است، بر ذمه زوج است.

نمای تفصیلی

 • آفریننده شیخ محمد باقر نجم آبادی
 • تاریخ ۲۷ ذی‌الحجه ۱۳۳۶ ق
 • یادداشت ها

  این نکاح نامه با شماره ثبت ۱۰۴۰۷ در جلد ششم از دفاتر ثبت شیخ باقر نجم آبادی (شماره سری صفحه: ۱۲۳۹) وارد شده است. دفاتر ثبت شیخ باقر نجم آبادی با شماره سند 1014B11 در مجموعه نجم آبادی موجود است.

 • مجموعه ها مه لقا ملاح
 • متعلق به مجموعه مه لقا ملاح
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۳ آبان ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 14129A54
 •