دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رقيه حائرى

ت ۱۲۶۹ ش
و ۵ مهر ۱۳۶۷ ش

رقيه خانم حائرى (خانم بزرگ) دختر آمنه خانم (بی بی جون) و شیخ عبدالله حائری بود؛ با مهدی سلطانی ازدواج کرد؛ فرزندان: یوسف، محمود، مسعود، زهرا (شمسی)، حمیده (بدری)، منیر، و پوری (پوراندخت)

این اطلاعات از طریق خانواده به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو