دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شناسنامه رقیه خانم حائری

شناسنامه رقیه خانم حائری

بنا به اطلاعات این شناسنامه، رقیه خانم، فرزند آمنه خانم و عبدالله، در سال ۱۲۶۹ ش متولد شد و در ۵ مهر ماه ۱۳۶۷ ش در تهران درگذشت. تاریخ صدور شناسنامه: ۲۶ حمل [فروردین] ۱۲۹۸ ش و صدور المثنی ۶ خرداد ۱۳۲۷ است. نام پنج تن از فرزندانش در شناسنامه آمده است: یوسف (ت. ۱۲۸۸)، محمود (ت. ۱۲۹۰)، مسعود [ت. ۱۲۹۲]، زهرا (ت. ۱۲۹۳)، و حمیده (ت. ۱۲۹۵)؛ [نام سایر فرزندان او: منیر و پوری (پوراندخت)]