دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دفترچه بهداشت مجتبی (خسرو) قاجار دولو

دفترچه بهداشت مجتبی (خسرو) قاجار دولو

این دفترچه از سوی بنگاه بهداشت کودکان میسیون امریکایی صادر شده است، شامل مشخصات نوزاد و نام خانواده‌اش و آموزش به والدین در خصوص نوع تغذیه و خواب