دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه مربوط به ایران الدوله و پسرانش، ۱۳۴۸ ق

صلح نامه مربوط به ایران الدوله و پسرانش، ۱۳۴۸ ق

صلح نامه امیر خان امیر معظم (پسر مصطفی قلی خان امیرمعظم حاجب الدوله) و همسرش، فاطمه خانم نیر معظم، با مادرش خانم ایران الدوله و برادرانش، اللهیارخان، علی اکبر خان، علی اصغر خان، و امیرحسن خان و انتقال سهم خودشان در باقی مانده یازده باب مغازه در جهت غربی خیابان ناصری در قبال شش سهم مشاع از هفت سهم شش دانگ از دو باب دکان واقع در جهت شرقی خیابان الماسیه