دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مهر حکومتی

مهر حکومتی

نمونه ای از مهرهای حکومتی حاجب الدوله همسر فصل بهار خانم (ایران الدوله). هر رنگ به یک منطقه از کشور تعلق داشته است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد هر کدام ۳ × ۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها گیتی قاجار دولّو
  • متعلق به مجموعه گیتی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1388A55
  •