دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرمان لقب نیر عظمی، ۱۳۳۴ ق

فرمان لقب نیر عظمی، ۱۳۳۴ ق

فرمان لقب «نیر عظمی» که از سوی احمد شاه قاجار به خانم حاجب، فرزند فصل بهارخانم (ایران الدوله) و مصطفی قلیخان حاجب الدوله، اعطاء شده است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده احمد شاه قاجار
  • تاریخ رجب ۱۳۳۲ ق
  • ابعاد ۱۸ × ۲۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • متعلق به حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 13112A47
  •