دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

افسر الملوک شیخ الاسلامی

ت ۱۳۳۶ یا ۱۳۳۷ ق تهران
و ۱۳۷۷ یا ۱۳۷۸ ق

کبری افسرالملوک شیخ الاسلامی دخترنیمتاج شیخ الاسلامی و میرزا مفید شیخ الاسلام (دیباج) با میر سید علی خان شیخ الاسلامی ازدواج کرد.

کبری افسرالملوک شیخ الاسلامی دخترنیمتاج شیخ الاسلامی و میرزا مفید شیخ الاسلام (دیباج)، همسر میر سید علی خان شیخ الاسلامی، خواهر سید احمد، سید علی خان (مجدالدین)، سید هاشم (دیباج)، علی اکبر شیخ الاسلام و مادر سید عبدالله بهرام، بهمن، شراره و شهلا شیخ الاسلامی بود. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید