دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا مفید شیخ الاسلام دیباج

میرزا مفید شیخ الاسلام (دیباج) فرزند زیور خانم صارمی و میرزا سید اسماعیل شیخ الاسلام (سیف الاسلام) بود. او با نیمتاج (تاج السادات) شیخ الاسلامی ازدواج کرد.

میرزا مفید شیخ الاسلام (دیباج) فرزند زیور خانم صارمی و میرزا سید اسماعیل شیخ الاسلام (سیف الاسلام) بود. او با نیمتاج (تاج السادات) شیخ الاسلامی ازدواج کرد. فرزندان: سید احمد، سید علی خان (مجدالدین)، سید هاشم (دیباج) و کبری افسرالملوک شیخ الاسلامی. خواهران: درخشنده (خانم شاهزاده) و لقا (توفان آغا). بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید