دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تقسیم اراضی موروثی، ۱۳۴۲ ق

تقسیم اراضی موروثی، ۱۳۴۲ ق

تقسیم اراضی موروثی متعلق به شاه رستم بیگ میان وراث وی که عبارتند از: محمد حسین خان، رضاقلی خان، جعفرقلی خان، و شرف نساء خانم. پس از وفات این چهار نفر ورثه ایشان منحصر به این اشخاص است که یک نفر آنها فاطمه خانم زوجه حاج محمد کاظم است. وراث فعلی عبارتند از: ورثه حاج محمد حسین چهارنفر: احمد خان، کریم خان، هما سلطان خانم، و فاطمه خانم. ورثه رضا قلی خان عبارتند از: حبیب الله خان و اسدالله خان. ورثه جعفرقلی خان عبارتند از سه نفر: نصرالله خان، مریم خانم، و خانم کوچک. ورثه شرف نسا خانم عبارتند از سه نفر: گوهر تاج خانم، بی بی خانم، تاج سلطان خانم. ورثه احمد خان یک نفر: فاطمه خانم زوجه حاجی محمد کاظم خان. ورثه کریم خان عبارتند از سه نفر: رحیم خان، حسین آقا، و منور خانم. ورثه هما خانم عبارتند از: آقا شیخ محمدتقی و معصومه خانم. ورثه فعلی حبیب الله خان یک نفر: راضیه خانم عیال شیخ محمد تقی. ورثه اسدالله خان بعد از فوت علی خان عبارتند از پنج نفر: رضاقلی خان، خانم کوچک، زینت خانم، شوکت خانم، و سکینه خانم. ورثه مرحوم نصرالله خان عبارتند از: میرزا آقا خان و زرین خانم و وراث فعلی این دو نفر به این شرح است: ورثه میرزا اقا خان چهار نفر: آقا میرزا نصرالله، آقا محمد علی خان، اشرف خانم. و خانم خانمها. ورثه زرین خانم عبارتند از شش نفر: آقا محمدخان، آقا عباس خان، عذرا خانم، ایران خانم، بتول خانم، و گوهر تاج خانم. ورثه مریم خانم یک نفر: عباس آقا. ورثه فعلی خانم کوچک، یک نفر: عباس آقا. ورثه فعلی گوهر تاج خانم، دو نفر: آقا محمد ابراهیم و سکینه خانم ملقب به شاهزاده خانم. ورثه فعلی بی بی خانم، دو نفر: آقا میرزا علی اکبر و آقا میرزا آقا جان. ورثه تاج سلطان خانم، دو نفر: عصمت خانم و زیور خانم. این وراث به واسطه و بعد واسطه دراراضی واقعه در عشرت آباد قلهک شمیران هر کدام سهیم و شریک می باشند. حاضرین از ورثه از طرف خود وکالت غایبین را بر عهده گرفته و به موجب نقشه و با حضور جمعی از مقومین و آقایان اراضی را تقسیم و وراث همه در این اراضی سهیم شدند. حاضرین از ورثه اصالتا ملتزم و موکلین خود را هم ملتزم شرعی کردند که ازتاریخ این تقسیم تا پنجاه سال اگر کسی نسبت به دیگری به مقام ادعا بر آمد و دعوایی پیش آمد ادعای وی باطل است و ملتزم خواهد بود که مبلغ پانصد تومان مجانا و بلاعوض به سایرین بدهد.