دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاج سلطان خانم

دختر شرف نساء خانم و نوه شاه رستم بیگ؛ مادر عصمت خانم و زیور خانم

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید