دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آقا محمد خان شرقی

آقا محمد خان شرقی، پسر زرین تاج شرقی و حسینقلی خان میر پنچ، داروساز بود و مؤسس داروخانه شرقی، کنار مسجد سراج الملک در تهران.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید