دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا آقا خان غربی

میرزا آقا خان، ملقب به مهندس، پسر نصرالله خان (نوه شاه رستم بیگ) و برادر زرین تاج خانم بود. خانواده میرزا آقا خان نام خانوادگی غربی و خانواده زرین تاج نام خانوادگی شرقی را انتخاب کردند. به گفته خانواده، میرزا آقا خان همراه با یک تیم آلمانی نقشه شهر تهران را کشیدند. او با عصمت خانم ازدواج کرد و فرزندان آن دو نصرالله خان، پوران (خانم خانمها)، اشرف خانم، و آقا محمد علی خان نام گرفتند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید