دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پوران (خانم خانمها) غربی

دختر عصمت خانم و میرزا آقا خان غربی

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید